23 februari 2019

Welkom bij Dorpsbelang Vledder, de vereniging die belangen van het dorp Vledder en zijn inwoners behartigt.

Op de website informeren we u over de onderwerpen waar wij op dit moment aan werken, vindt u de dorpsvisie en andere belangrijke stukken. Ook leest u hoe het bestuur is samengesteld en welke werkgroepen actief zijn. Wilt u Dorpsbelang Vledder benaderen? Op de contactpagina staat het e-mailadres en andere contactgegevens.

 

Vacture
De vereniging is op zoek naar een inwoner van Vledder die als contactpersoon van wijk 7 (
Wierplas, ’t Beusje, Delmer, Kreuzeveen, De Rolle en Meerstal) in het bestuur mee wil werken aan de belangen van Vledder en zijn inwoners. Heeft u belangstelling en wilt u meer informatie? Neem contact op met de voorzitter via info@dorpsbelangvledder.nl. 

Stukje van de bestuurstafel:

januari 2019

Gaswinning

Er zijn momenteel commerciële partijen actief die particulieren aanbieden tegen een vergoeding de staat van hun huis vast te laten leggen.
De werkgroep GasDrOF werkt er aan meer inzicht te krijgen in alle boorputten. Inmiddels neigt Vermillion tot meer boringen.
Dorpsbelang heeft nog geen verontrustende signalen uit de dorpsgemeenschap ontvangen. 

Woonzorg centrum Vledder-Noord

Met de gemeente is het overleg over de aankoop van het bouwperceel afgerond.
De door de gemeente noodzakelijk geachte partiële herziening van het huidige bestemmingsplan Vledder Noord ligt tot eind januari 2019 ter inzage. De partiële herziening zorgvoorziening maakt het juridisch-planologisch mogelijk het beoogde woonzorg centrum te realiseren.
Op 20 december jl. heeft de gemeente i.s.m. Dorpsbelang een informatiebijeenkomst voor omwonenden georganiseerd. Dorpsbelang is druk bezig met het uitwerken van de exploitatie.
Zie ook de Nieuwsbrief van oktober.

Naobuur

December jl. is Naobuur een zelfstandige stichting geworden en voert rechtstreeks besprekingen met de gemeente. We wensen hen alle goeds toe!

Huis aan de Wilderapels

Gelet op de risico’s van losliggende pannen en ongedierte rondom het totaal verwaarloosde huis zal, in overleg met omwonenden, de gemeente worden gevraagd haar handhavingsplicht nauwgezet uit te voeren. De hele woonbuurt ondervindt nadelen van het sterk verwaarloosde huis. Inmiddels staan er hekken om het huis en volgens de eigenaar zal het worden opgeknapt.

Riolering

De riolering blijkt in delen van Vledder dermate slecht te zijn dat plensbuien het water in toiletten opstuwt en in de afwateringskanaaltjes toiletpapier etc. ronddrijft. Dit hebben we aangekaart bij de gemeente, maar vooralsnog kan daar op korte termijn niets aan worden gedaan.

Vledderweg

De snelheid op de Vledderweg is menigeen een doorn in het oog. Na klachten van omwonenden en Dorpsbelang heeft de gemeente ons schriftelijk toegezegd binnenkort te zullen starten met het registreren van de snelheden op die weg.

Lesturgeonplein

We hebben meerdere keren overlegd met omwonenden en belanghebbenden (zoals marktlui en organisatie kofferbakmarkt) over verbeteringen van het plein. Hieruit is een ‘definitief’ ontwerpplan ontstaan dat het plein meer autoluw maakt en voorziet in een afgeschermde kinderspeelplaats. Bij contact met de gemeente heeft de wethouder aangegeven dat de uitwerking voorlopig niet wordt opgepakt.

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is ongewijzigd opnieuw vastgesteld.

Dorpsvisie 2019-2021

Het bestuur heeft de dorpsvisie voor de periode 2019-2021 opgesteld.

Overleg met het college van de gemeente

Het college heeft Dorpsbelang uitgenodigd voor een overleg eind januari. We hebben deze gelegenheid gebruikt om diverse aandachtspunten op de agenda te zetten. In februari laten we weten hoe het overleg is verlopen.